Antyprzemocowa linia pomocy +48 720 720 020

Wpłać darowiznę dla SEXEDPL

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO] informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja SEXEDPL z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 8 lok. 8A, 00-641 Warszawa, e-mail: kontakt@sexed.pl (dalej: „ADO”).
 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym/którą można się skontaktować pod adresem ul. Mokotowska 8 lok. 8A, 00-641 Warszawa, e-mail: iodsexedpl@gmail.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych, informowania w mediach o działalności Administratora oraz w materiałach promujących Fundację przez np. wydawnictwa, gazetki, ulotki, prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas organizowanych imprez oraz na stronie internetowej https://www.sexed.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, f RODO, realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
 4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w realizowanych zadaniach statutowych Fundacji w celu zawarcia umowy, rejestracji, sprawozdawczości oraz ewaluacji realizowanych projektów.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych, organizacyjnych, prawnych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od dnia ich pozyskania, w przypadku umowy, przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia i realizacji umowy, bądź podjęcia współpracy.
 11. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
Total
0
Shares
podstawy edukacji seksualnej