Antyprzemocowa linia pomocy +48 720 720 020

Wpłać darowiznę dla SEXEDPL

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO] informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SEXEDPL z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 8 lok. 8 A, 00-641 Warszawa, e-mail: kontakt@sexed.pl (dalej “Administrator”).
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych: Imię i nazwisko, adres e-mail.
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w realizowanych zadaniach statutowych Fundacji, uczestnictwa w projektach realizowanych przez Fundację, w celu zawarcia umowy, rejestracji, sprawozdawczości oraz ewaluacji realizowanych projektów, otrzymywania newslettera.
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b. c, f RODO: a) na podstawie udzielonej zgody, w celu realizacji zadań statutowych, informowania w mediach o działalności Administratora oraz w materiałach promujących Fundację, przez np. wydawnictwa, gazetki, ulotki, prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas organizowanych imprez oraz na stronie https://www.sexed.pl, realizowania zamówionej usługi przesyłania newslettera, wysyłki informacji o aktualnościach, wydarzeniach i promocjach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO; b) w celu wykonania Umowy, w szczególności umów darowizn, świadczenia zamówionych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; c) w celu marketingowym, analitycznym, statystycznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO d) w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych, rachunkowych, podatkowych i prawnych ciążących na Administratorze, w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; e) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora; f) w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe związane z usługą newslettera będą przechowowywane przez okres do czasu wycofania zgody na wysyłanie newslettera. W przypadku udzielenia zgody marketingowej dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń (np. w postępowaniach sądowych), będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 7. Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów, w związku z czym w uzasadnionych przypadkach przekazuje (udostępnia) dane osobowe następującym odbiorcom: a) firma świadcząca usługi informatyczne, w tym operatorzy systemów informatycznych, z których korzysta Administrator; b) operatorzy systemów płatności; c) operatorzy pocztowi i kurierzy; d) kancelarie prawne (kancelaria adwokacka); e) biuro rachunkowe (księgowe); f) bank; g) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo: a) dostępu do swoich danych osobowych ( na podstawie art. 15 ust. 1 RODO); b) otrzymania kopii swoich danych osobowych podlegających przetworzeniu (na podstawie art. 15 ust. 3 RODO); c) sprostowania (poprawienia) lub uaktualnienia swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO); d) usunięcia swoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (na podstawie art. 17 RODO); e) ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO); f) przenoszenia swoich danych osobowych do innego podmiotu (na podstawie art. 20 RODO); g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO); h) wniesienie skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy (na podstawie art. 13 ust. 2 lit. d RODO). Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 10. Z praw wskazanych w ust. 8 i 9 można skorzystać drogą listowną lub mailową, pisząc na adres Administratora podany w ust. 1.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, tym profilowania.
 13. Możliwość skorzystania w określonych w RODO praw zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także w celu i sposobu przetwarzania danych.
 14. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, prawo do cofnięcia zgody istnieje w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody. Zgoda może zostać wycofana drogą pisemną bądź elektroniczną.
 15. Administrator może odmówić realizacji przysługujących praw w sytuacji, w której przetwarzanie danych dopuszczalne jest przez obowiązujące prawo.
 16. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o swój usprawiedliwiony interes nie będzie ich dłużej przetwarzać do wskazanych celów, jeżeli zostanie wniesiony sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 17. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Total
0
Shares
podstawy edukacji seksualnej