Antyprzemocowa linia pomocy +48 720 720 020

Wpłać darowiznę dla SEXEDPL

Regulamin

Regulamin Strony Internetowej Fundacji SEXEDPL

§1

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej https://www.sexed.pl (dalej: „Strona Internetowa”), czyli usługi świadczonej droga elektroniczną przez Administratora portalu – Fundację SEXEDPL (dalej: Fundacja) z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 8 lok. 8A, 00-641 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757895, NIP: 701-089-29-43, REGON: 381846115, email: kontakt@sexed.pl

§2

Fundacja, za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy usługi Newslettera i Formularza Kontaktowego oraz umożliwia przekazanie darowizny na cele statutowe Fundacji. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usługi Newslettera oraz Formularza Kontaktowego zostały określone w Polityce Prywatności. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna.

§3

Każda osoba, która chce wesprzeć działania Fundacji (Darczyńca) może przekazać darowiznę w dowolnej, wybranej przez siebie kwocie w złotówkach (PLN). Darowizna może być jednorazowa lub cykliczna (miesięczna). Darowizna jednorazowa oznacza wpłatę sumy pieniężnej wyłącznie raz, bez jakichkolwiek dalszych zobowiązań do innych – kolejnych wpłat. Darowizna cykliczna oznacza wpłatę sumy pieniężnej przeznaczonej na miesięczną darowiznę z góry jako zobowiązanie do dokonywania comiesięcznych wpłat. Darczyńca może w każdym czasie zrezygnować z realizacji darowizn cyklicznych. Wpłata darowizny nie wymaga rejestracji ani logowania. Na Stronie Internetowej dostępne są dwie możliwości przekazania darowizny: „WESPRZYJ” – darowizna jednorazowa lub cykliczna – obie formy darowizn przeznaczone są na cele statutowe Fundacji. Dokonanie wpłaty możliwe jest po podaniu imienia i nazwiska oraz zaakceptowaniu Regulaminu Strony Internetowej oraz Polityki Prywatności. Dodatkowo Darczyńca może podać swój adres e-mailowy lub zapisać się na subskrypcję usługi Newslettera (fakultatywnie). Darczyńca może również przekazać darowiznę za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego albo przekazu pocztowego (tj. nie poprzez Stronę Internetową). Dane Fundacji niezbędne do dokonania przelewu wraz z numerem konta znajdują się w sekcji „Kontakt”. W tytule przelewu należy wskazać: „Darowizna na cele statutowe Fundacji”. Podanie adresu mailowego w sytuacjach wpłaty darowizny poprzez Stronę Internetową umożliwi Fundacji wysłanie potwierdzenia dokonanej darowizny oraz przesłania wiadomości z podziękowaniem za wsparcie działań Fundacji.

§4

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 2. Płatności obsługiwane są przez serwis płatności internetowych PayU – https://poland.payu.com oraz PayPal – https://www.paypal.com.
 3. Przekierowanie do serwisów PayU oraz PayPal następuje przez kliknięcie przycisku PayU lub PayPal umieszczonego na Stronie Internetowej Fundacji.
 4. W ramach płatności internetowych można dokonać płatności, korzystając z następujących metod: przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, płatność kartą płatniczą: Visa, Mastercard.

Fundacja, za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy usługi Newslettera i Formularza Kontaktowego oraz umożliwia przekazanie darowizny na cele statutowe Fundacji. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usługi Newslettera oraz Formularza Kontaktowego zostały określone w Polityce Prywatności. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna.

§5

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. dochodów z majątku Fundacji, w tym odsetek,
 3. dochodów ze zbiórek oraz imprez publicznych,
 4. dotacji i subwencji,
 5. innych wpływów otrzymanych przez Fundację zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego statutu,
 6. przychodów z działalności statutowej prowadzonej przez Fundację
 7. przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 8. przychodów ze sprzedaży książek lub innych materiałów dydaktycznych opracowanych przez Fundację.

Środki uzyskane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe Fundacji oraz koszty działalności Fundacji.

§6

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik.
 2. Minimalne wymagania techniczne, o których mowa w ust. 1 powyżej, to:
  1. urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet (komputer, telefon, tablet),
  2. dostęp do sieci Internet,
  3. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów HTML oraz akceptująca pliki cookies, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej (np. Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari),
  4. posiadanie poprawnie skonfigurowanego, aktywnego konta poczty elektronicznej,
  5. podanie prawidłowych danych (wolnych od błędu i literówek) w trakcie realizacji usługi płatności internetowych,
  6. posiadanie środków na koncie oraz umożliwienie przez bank lub wystawcę karty dokonywanie płatności przez Internet, w tym zgodnie z określonymi limitami transakcji.

§7

 1. Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Odbiorcy i zawiera aktualne informacje na temat działalności Fundacji oraz materiały promocyjne zachęcające do współpracy z Fundacją.
 2. Każdy korzystający z usługi Newslettera jest jej Odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie jego treści.
 3. Zapisanie się na usługę korzystania z Newslettera jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na Stronie Internetowej Fundacji, po kliknięciu przycisku.
 4. Aby korzystać z newslettera obowiązkowe jest podanie adresu e-mail. W celu otrzymywania newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktywny adres e-mail.
 5. Dany adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji z usługi.
 6. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcie linka umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach Newslettera.

§8

 1. Fundacja dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej, w tym wprowadzania niezbędnych aktualizacji. Fundacja oświadcza, że w wypadku awarii – bez względu na jej przyczynę – istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na Stronę Internetową, jak również czasowego braku dostępu do Strony Internetowej.
 2. Regulamin Strony Internetowej obowiązuje od momentu opublikowania.
 3. Fundacja zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na Stronie Internetowej.
 5. Pytania oraz uwagi związane z Regulaminem Strony Internetowej mogą być zgłaszane na adresy Fundacji (pocztą tradycyjną, e-mailową, telefonicznie), wskazane w § 1 pkt 1 Regulaminu.
Total
0
Shares
podstawy edukacji seksualnej