Antyprzemocowa linia pomocy +48 720 720 020

Wpłać darowiznę dla SEXEDPL

Statut fundacji

1 sierpnia 2018 roku
STATUT FUNDACJI
SEXEDPL

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja SEXEDPL (11Fundacja”) ustanowiona aktem notarialnym z dnia 1 sierpnia 2018 roku, Repertorium A nr 11455/2018 sporządzonym przez notariusza Grzegorza Rogalę, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz na podstawie niniejszego statutu.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy lub nazwy skróconej w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może posługiwać się pieczęcią i znakiem graficznym ustalonym przez Fundatora.
 4. Nazwa, pieczęć i znak graficzny Fundacji są prawnie zastrzeżone i korzystają z ochrony prawnej.
 5. Fundacja może współpracować i przystępować do spółek oraz innych fundacji• działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a także być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z celami Fundacji.
 6. Fundacja nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§2

Fundacja ustanowiona jest przez Panią Annę Rubik (“Fundator”).

§3

Fundacja posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku fundacjach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 40 ze zm.) (,,Ustawa o Fundacjach”) oraz postanowień niniejszego statutu i innych właściwych aktów prawnych.

§4

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§5

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 3. Fundacja może powierzać zagranicznym osobom fizycznym I prawnym reprezentowanie jej interesów za granicą,

§6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Rozdział II
Cele, zasady i formy działania Fundacji

§7

 1. działalność oświatowa polegająca na rozwoju I upowszechnianiu wśród społeczeństwa wiedzy na temat edukacji seksualnej, psychologii, seksuologii i życia w rodzinie;
 2. ułatwianie dostępu społeczeństwa do materiałów edukacyjnych dotyczących wiedzy z zakresu edukacji seksualnej, psychologii, seksuologii i życia w rodzinie;
 3. wspomaganie, prowadzenie i promowanie działalności artystycznej polegającej na organizowaniu wydarzeń artystycznych związanych z realizowanymi przez Fundację celami oraz zrzeszanie artystów w celu promowania i tworzenia warunków współpracy nad projektami dotyczącymi równouprawnienia i tolerancji;
 4. szerzenie wśród społeczeństwa idei równouprawnienia, tolerancji i empatii oraz pogłębianre świadomości społeczeństwa w tym zakresie.

§8

Fundacja realizuje swoje cele w drodze następującej, społecznie użytecznej działalności:

 1. tworzenie miejsc i podstaw dla realizacji celów Fundacji;
 2. współpraca z naukowcami w dziedzinie edukacji seksualnej, psychologii, seksuologii i życia w rodzinie;
 3. współpraca z podmiotami mającymi wpływ na kształtowanie zasad i form kształcenia młodzieży i dorosłych w zakresie edukacji seksualnej, psychologii, seksuologii lub życia w rodzinie;
 4. współpraca z placówkami oświatowymi przy organizacji i przeprowadzaniu zajęć, szkoleń lub warsztatów poświęconych edukacji seksualnej, psychologii, seksuologii lub życia w rodzinie;
 5. organizacja i przeprowadzanie zajęć, szkoleń lub warsztatów poświęconych edukacji seksualnej, psychologii, seksuologii lub życia w rodzinie;
 6. organizacja wydarzeń poświęconych edukacji seksualnej, psychologii, seksuologii lub życiu w rodzinie;
 7. przygotowanie i publikowanie materiałów dydaktycznych, w tym książek, podręczników lub materiałów szkoleniowych, poświęconych edukacji seksualnej, psychologii, seksuologii lub życiu w rodzinie;
 8. organizowanie dyskusji, konferencji, seminariów, warsztatów i wystaw dotyczących wyżej wymienionej działalności;
 9. współpraca i wspieranie stowarzyszeń, fundacji i innych podobnych podmiotów w celu zapewnienia naukowcom lub specjalistom możliwości realizacji projektów naukowych w zakresie opisanym powyżej;
 10. współpraca z mediami w kraju i za granicą w celu zwiększenia powszechnej świadomości zagadnień związanych z edukacją seksualną, psychologią, seksuologią lub życiem w rodzinie;
 11. wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, rządowymi, pozarządowymi oraz sektorem biznesu w zakresie objętym celami Fundacji, a także innymi instytucjami i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 12. organizowanie konkursów dla młodzieży mających na celu rozpowszechnianie celów Fundacji i propagowanie promowanych przez Fundację wartości;

§9

Fundacja, po spełnieniu wymogów w tym zakresie, może prowadzić dziafalność pożytku publicznego.

§10

 1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz wyłącznie w celu pozyskania środków na realizację tej działalności.
 3. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  1. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
  2. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19,Z)
  3. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo f programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
  4. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
  5. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKO 74.1O.Z);
  6. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
  7. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
  8. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.59.B);
  9. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
  10. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z).
 4. Fundacja przeznacza osiągany dochód na realizację celów statutowych, stanowiących działaność pożytku publicznego.

§11

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

Rozdział III
Organy Fundacji

§12

Organami Fundacji są: Zarząd oraz Rada Doradcza.

Zarząd

§13

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundacji na zewnątrz.
 2. Zarząd zarządza majątkiem Fundacji i wyznacza kierunek działania Fundacji.
 3. Do zakresu kompetencji Zarządu należą wszelkie kwestie nieprzekazane do kompetencji Doradczej lub Fundatora.

§14

 1. Zarząd liczy od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób.
 2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatora, zw yjątkiem Członków pierwszego Zarządu, którzy są powoływani w niniejszym statucie Fundacji.
 3. Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony.
 4. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku:
  1. rezygnacji Członka Zarządu,
  2. śmierci Członka Zarządu,
  3. odwołania Członka Zarządu.
 5. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Fundacji lub Fundatorowi lub Radzie Doradczej.
 6. W skład pierwszego Zarządu wchodzą:
  1. Pani Anja Rubik – Prezes Zarządu,
  2. Pani Lucyna Szymańska – Członek Zarządu.

§15

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Umowy z członkami Zarządu zawierane są w imieniu Fundacji przez pełnomocnika ustanowionego przez Fundatora.

§16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 (raz) w roku kalendarzowym, a także za każdym razem gdy osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Zarządu uznają to za wskazanym w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
 4. Zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu mogą być dostarczane członkom Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, albo innego pisemnego lub ustnego zawiadomienia. Zawiadomienie a pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za skutecznie doręczone w momencie wysłania na adres poczty elektronicznej członka Zarządu.
 5. W przypadku gdy Członek Zarządu jest obecny na posiedzeniu Zarządu, przyjmuje się, że został on o nim skutecznie zawiadomiony.
 6. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§17

Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek Fundatora lub co najmniej dwóch członków Zarządu w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania takiego wniosku, a posiedzenie zwołane w niniejszym trybie powinno się odbyć nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia złożenia przez Fundatora.

§18

 1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu, przy czym wymagany jest udział w posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. W przypadku równości głosów za i przeciwko podjęciu uchwały, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§19

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu Fundacji łącznie.

§20

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą w szczególności:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 2. powoływanie członków Rady Doradczej;
 3. wyznaczenie i realizowanie strategii zmierzającej d realizacji celów statutowych Fundacji;
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 5. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych;
 6. prowadzenie list ofiarodawców;
 7. decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych środków
 8. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu;
 9. opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
 10. opracowywanie rocznego planu finansowego Fundacji;
 11. sporządzanie sprawozdań o działalności Fundacji stosownie do art.12 Ustawy o Fundacjach
 12. sporządzanie informacji o działalności Fundacji na każde żądanie Fundatora;
 13. utworzenie biura fundacji i opracowanie jego regulaminu;
 14. tworzenie stanowisk i zatrudnienia osób potrzebnych dla skutecznej realizacji statutowych celów Fundacji;
 15. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
 16. inne sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji.

Rada Doradcza

§21

 1. Rada Doradcza jest organem doradczym i opiniującym.
 2. Rada Doradcza liczy od 2 (dwóch) do 12 (dwunastu) osób.
 3. Rada Doradcza składa się z przedstawicieli świata nauki, psychologii, medycyny, autorów lub pedagogów albo inncyh osób zaangażowanych w przedsięwzięcia zbieżnie z celami Fundacji
 4. Zarząd może przyjąć regulamin funkcjonowania Rady Doradczej.

§22

Członkowie Rady Doradczej powoływani są przez Zarząd.

§23

Do kompetencji Rady Doradczej należy:

 1. przedstawienie na wniosek Zarządu opinii merytorycznych w zakresie działalności analitycznej Fundacji i opinii praktycznych w zakresie realizacji konkretnych projektów analitycznych,
 2. uczestnictwo, w tym w szczególności w charakterze organizatora lub prelegenta, w konferencjach organizowanych przez Fundację.

Rozdział IV
Majątek Fundacji

§24

 1. Składnik majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000.00 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz nieruchomości, ruchomości, w tym papiery wartościowe i środki finansowe uzyskane przez Fundację w toku jej działania.
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków i zapisów,
  2. dochodów z majątku Fundacji, w tym odsetek;
  3. dochodów ze zbiórek oraz imprez publicznych;
  4. dotacji i subwencji;
  5. innych wpływów otrzymanych przez Fundację zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego statutu;
  6. przychodów z działalności statutowej prowadzonej przez Fundację;
  7. przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
  8. przychodów ze sprzedaży książek lub innych materiałów dydaktycznych opracowanych przez Fundację;
 3. Majątek Fundacji jest przeznaczony na realizację celów statutowych oraz na koszty działalności Fundacji.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§25

Zmiany statutu, w tym celów statutu, może dokonywać Fundator.

§26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidację Fundacji podejmuje Fundator.
 3. Likwidację Fundacji prowadzi Zarząd jako Likwidacji, Likwidatorzy niezwłocznie sporządzają bilans otwarcia likwidacji oraz plan likwidacji, a także podejmują działania w celu zakończenia bieżących spraw Fundacji przez wykonanie zobowiązań wobec wierzycieli. Fundacji i ściągniecie wierzytelności.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane innym fundacjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, a które zostaną wskazane przez Fundatora.

powyższy statut zostaje przyjęty przez jedynego fundatora Fundacji SEXEDPL
w imieniu Fundacji SEXEDPL

Total
0
Shares
podstawy edukacji seksualnej